Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), informuję, iż:

 

I. Administratorem  danych osobowych  jest:  

Jacek Krzyżaniak prowadzący działalność pod  firmą  SYNERGIA  Jacek Krzyżaniak

z siedzibą przy ul. Mickiewicza 3 , 97-221 Rokiciny Kolonia
dalej zwany  ADO

 

II. Kontakt w sprawie zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Jacek Krzyżaniak
tel. 500-610-605
iod@synergiaconsulting.pl

 

III. Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z:

- zawarciem i realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,

- dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,

- udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,

- podatkowych i rachunkowych

- przesyłania informacji handlowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

 

IV. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą:

1) Udzielona przez Panią/Pana zgoda (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

2) Działania niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz późniejsze jej wykonywanie (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3) Obowiązki prawne ciążące na Administratorze (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych może być również uzasadniony interes administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

- rozstrzyganie sporów, dochodzenie roszczeń,

- prowadzenie zestawień analityczno-statystycznych,

- archiwizacja informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,

- oferowaniu Pani/Panu bezpośrednio usług.

 

V. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez  ADO.

W zakresie danych osobowych, które ADO przetwarza na podstawie Państwa zgody – podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

 

VI. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:

1) Podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

2) Podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej
z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

 

VII. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane
w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizacji w tym dokumentów oraz z tytułu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

VIII. Prawa podmiotu danych

Posiada Pani/Pan prawo:

1)  dostępu do treści swoich danych;

2)  żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;

3)  żądania usunięcia danych, gdy:

 -  dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

 - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO;

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

6) prawo do ograniczenia przetwarzania, gdy:

- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

7) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

IX. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany
w systemach informatycznych, co jednak nie wiąże się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.

 

X. Prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (PUODO)

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa